Ambulant werken

Home → Trainingen → Ambulant werken

Deze training wordt door het SKJ gewaardeerd met 61 punten.

De vijfdaagse training ‘Ambulant werken’ richt zich op professionals in de jeugdhulpverleningdie gezinsbehandelingen vorm gaan geven. Deze training leert basis competenties en attitude aan die nodig zijn om op een professionele manier invulling te kunnen geven aan de behandelcontext.

Specifiek aan deze training is dat de deelnemers de vertaalslag leren maken tussen hetwerken op de behandelgroep versus ambulante behandeltrajecten in gezinnen waar de LVB problematiek een rol speelt.

Alle verschillende aspecten van het ambulant hulpverlenen/ behandelen komen in de trainingop een praktische wijze aan bod.

Thema’s dag 1:

 • Aansluiten in contact zonder oordeel.
 • Meerzijdig partijdig.
 • Attitude van een gezinshulpverlener.
 • Opbouwen van een werkrelatie.
 • Actief luisteren.
 • Context verhelderen.
 • Omgaan met weerstand.

Dag 1 staat in het teken van de basisvaardigheden in gezinshulpverlening. Bewustwording van dit proces en het van daaruit inzetten van interventies die gericht zijn op groei en het vergroten van competenties.

Thema’s dag 2:

 • Samenwerken met de hoofdbehandelaar en het multi disciplinaire team.
 • Doelen en prioriteiten stellen in en door het gezin.
 • Ouders als partner in de opvoeding en behandeling (posities).
 • Vaardigheden gericht op de samenwerking tussen ouders.
 • Gebruik maken van het netwerk van het gezin.

Dag twee heeft als basis de positie van de gezinshulpverlener in het behandelteam en in het gezin. Hoe worden behandelinhoudelijk zaken besproken en afgesproken. Hoe wordt er gebruik gemaakt van de verschillende facetten in het hulpverleningsproces. Teamproces versus gezinsproces.

Thema’s dag 3:

 • Specifieke LVB technieken in het gezin.
 • Suïcidepreventie.
 • Werken met visualisaties.
 • Werken met opdrachten voor gezinsleden.
 • Zinvol gebruik van het genogram.
 • FIT cirkels.
 • Verschillende fases van behandeling.

Dag drie geeft een specifieke verdieping op het LVB thema. Hierbij vertalen van groepsvaardigheden naar gezinsvaardigheden waarbij timing en keuze van de interventies van belang zijn. De verschillende fases in de behandelcontext komen aan de orde (kennismakingsfase, oriëntatiefase, veranderingsfase, bestendigingsfase, afscheidsfase)

Thema’s dag 4:

 • Gesprekstechnieken.
 • Cognitieve gedragstherapie.
 • Veiligheid binnen het gezin.
 • Samenwerken met ketenpartners.
 • Feedback geven in het gezin.
 • Opvoedingsvaardigheden.

Op dag vier worden verschillende inhoudelijke thema’s behandeld en verdiept. Hierbij is er ruimte om dit inhoudelijk te oefenen maar er wordt tevens gewerkt vanuit bestaande ervaringen zodat er vanuit bewustwording veranderprocessen bij de gezinshulpverlener worden ingezet. Op dag 4 is in de middag een trainingsacteur aanwezig om praktijksituaties te oefenen.

Thema’s dag 5:

 

 • Afsluiten van doelen.
 • Afsluiten van de gezinsbehandeling.
 • Hoe is verandering bestendigt, een vast onderdeel in je handelen. (hulpverlener, ouders en kinderen)
 • Eindpresentatie van jouw proces van de opleiding. ‘Ambulant werken’ aan de hand van de leerdoelen die aan het begin door de deelnemer zijn gesteld. Op dag vijf staat afscheid nemen in de verschillende processen centraal. De deelnemers brengen hun eigen proces in beeld naar de ander en naar zichzelf.

Accreditatie:

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ):

Deze training is geaccrediteerd met 61 punten.

Of door de gewenste kwaliteitsregister van de aanvrager.

Certificaat:

Na volledige deelname van de training en na het voldoen van de opleidingseisen ontvangt de deelnemer een certificaat dat recht geeft op accreditatie bij de desbetreffende beroepsvereniging.

Groepsgrootte:

minimaal 12, maximaal 20

Op al onze trainingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Meer informatie?

Bel ons