Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN – Zwiers & Kroezen VOF
december 2017
Artikel 1. Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot
het verrichten van
Werkzaamheden.
2. Opdrachtnemer: ‘Zwiers en Kroezen VOF’, gevestigd te Assen, ingeschreven in het handelsregister onder
nummer 57038686, die
de Overeenkomst sluit en deze algemene voorwaarden hanteert. Alle Overeenkomsten komen, met uitsluiting
van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, tot stand met Opdrachtnemer en worden
uitsluitend door Opdrachtnemer uitgevoerd. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke dan wel stilzwijgende
bedoeling van de Opdrachtgever is dat de Werkzaamheden door een bepaalde persoon of bepaalde personen
zal worden uitgevoerd.
3. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door Opdrachtnemer uit anderen
hoofde worden verricht. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om werkzaamheden met betrekking tot het geven van
trainingen in de (jeugd)zorg, onderwijs en dienstverlening. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het
woord.
4. Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen, waaronder
stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Opdrachtnemer
vervaardigde goederen.
5. Overeenkomst: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verrichten van
Werkzaamheden door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.
6. Klachtencommissie: derden organisatie met als doel klachten te behandelen met als voorzitter mr. de Vegt,
johndevegt@tele2.nl
7. Website: www.zwiersenkroezen.nl, alsmede alle websites welke doorverwijzen naar deze website.
Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, opdrachten,
rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Opdrachtnemer zich verbindt of zal
verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor
Opdrachtnemer voortvloeiende Werkzaamheden.
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Opdrachtnemer, voor de
uitvoering waarvan door Opdrachtnemer derden dienen te worden betrokken.
3. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk
en schriftelijk zijn overeengekomen.
4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. De onderliggende opdracht/Overeenkomst -tezamen met deze algemene voorwaarden- geven de volledige
afspraken tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer weer met betrekking tot de Werkzaamheden waarvoor de
Overeenkomst is gesloten. Alle eerdere tussen partijen gemaakte afspraken of gedane voorstellen ter zake
komen te vervallen.
6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene
voorwaarden of indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden
geregeld is, dient de uitleg/beoordeling plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
7. Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet
dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou
verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te
verlangen.
8. Wanneer afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen hun werking zouden verliezen,
heeft dit geen consequenties voor de geldigheid van de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden. De
betreffende bepaling zal komen te vervallen en worden vervangen door een door Opdrachtnemer vast te
stellen nieuwe wettelijk toelaatbare bepaling.

ALGEMENE VOORWAARDEN – Zwiers & Kroezen VOF
december 2017
Artikel 3. Rechts- en forumkeuze
1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van
toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Dit geldt ook indien sprake is van een
Overeenkomst met een Opdrachtgever die is gevestigd in het buitenland.
2. Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop
deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het
arrondissement waarin Opdrachtnemer zijn woonplaats heeft.
3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer kiezen voor een andere wijze
van geschillenbeslechting.
4. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een
geschil in onderling overleg te beslechten.
Artikel 3 a. Klachtenregeling

1. De deelnemer en degene in wiens opdracht deze aan de cursus, training, opleiding of traject deelneemt, of
heeft deelgenomen, kan tot drie maanden na afronding van de cursus, training, opleiding of traject een
schriftelijke klacht over de uitvoering van de cursus, training, opleiding of traject indienen bij de
klachtencommissie.
2. Nadat de klacht is ingediend krijgt de klager binnen vijf werkdagen een bericht van de klachtencommissie dat
zijn klacht ontvangen is.
3. De klachtencommissie komt binnen vier weken na ontvangst van de klacht tot haar oordeel, dit oordeel heeft
het karakter van een schriftelijk bindend advies aan het trainingsbureau.
4. De klachtencommissie zendt tevens een afschrift van haar oordeel naar de klager.
5. Verlenging van de in lid 3 genoemde termijn is mogelijk met twee periodes van maximaal vier weken,
verlenging van de termijn is alleen mogelijk wanneer het uitstel wordt toegelicht.
6. Bij het in lid 5 genoemde uitstel is het de klachtencommissie verplicht een indicatie te geven over de
verwachte datum van het oordeel
7. Het oordeel, gegeven door de klachtencommissie, zoals genoemd in lid 3 is bindend, eventuele consequenties
worden snel en adequaat afgehandeld.
8. Een klacht dient altijd vertrouwelijk behandeld te worden.
9. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van twee jaar bewaard.
Artikel 4. Aanvang en duur
1. Elke Overeenkomst komt in beginsel eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door Opdrachtgever
ondertekende opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer retour is ontvangen en is ondertekend. De
bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte
informatie. De bevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven. Indien niet met een
opdrachtbevestiging is gewerkt, komt een Overeenkomst tot stand en vangt het aan op het moment van
schriftelijke overeenstemming tussen de partijen.
2. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de Overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
3. Elke Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard, inhoud of strekking van de
verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
4. Elke overeenkomst is door de opdrachtgever, vanaf het moment van afsluiten zonder opgave van redenen
binnen 14 dagen te herroepen.
Artikel 5. Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor
aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei
wijze enig recht worden ontleend indien de dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de
tussentijd niet meer beschikbaar is.
2. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever
redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke
vergissing of verschrijving bevat.
3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege,
eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfs-, verzenden administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.
ALGEMENE VOORWAARDEN – Zwiers & Kroezen VOF
december 2017
4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het niet in de offerte of de
aanbieding opgenomen aanbod, is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet
overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de
opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Offertes of aanbiedingen gelden niet
automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 6. Gegevens Opdrachtgever
1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en Bescheiden, welke Opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel
nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste
wijze ter beschikking van Opdrachtnemer te stellen.
2. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat
Opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
3. Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die
in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.
4. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan
Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en Bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn
en is aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
5. De uit de vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra honorarium,
ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens, zijn
voor rekening van Opdrachtgever.
6. Indien en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde Bescheiden,
behoudens het bepaalde onder artikel 14, aan deze geretourneerd.
Artikel 7. Uitvoering van de Overeenkomst
1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon/personen de Overeenkomst wordt uitgevoerd.
Opdrachtnemer zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van
Opdrachtgever omtrent de uitvoering van de Overeenkomst.
2. Opdrachtnemer zal de Werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend
beroepsbeoefenaar uitvoeren. Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd
resultaat. Tevens draagt Opdrachtnemer de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij de samenstelling van de
website. Eventuele fouten of onvolledigheden leiden echter niet tot aansprakelijkheid van Opdrachtnemer.
3. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde Werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke
toestemming van Opdrachtgever, te laten verrichten door een door Opdrachtnemer aan te wijzen persoon of
derde, indien zulks naar het oordeel van Opdrachtnemer wenselijk is.
4. Indien door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht
Werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever
aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid
gewenste faciliteiten.
5. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde
gedeelte afzonderlijk te factureren.
6. Indien tijdens de duur van de Overeenkomst Werkzaamheden worden verricht ten behoeve van het beroep of
bedrijf van Opdrachtgever welke niet vallen onder de Werkzaamheden waarop de Overeenkomst betrekking
heeft, worden deze Werkzaamheden op grond van afzonderlijke Overeenkomsten geacht te zijn verricht.
7. Eventueel in de Overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de Werkzaamheden moeten worden
uitgevoerd, gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke
termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer en mitsdien geen grond voor
ontbinding van de Overeenkomst op. Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn
te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen Opdrachtgever en
Opdrachtnemer overeengekomen is.
8. Indien Opdrachtgever in gebreke komt in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens
Opdrachtnemer is gehouden, is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Opdrachtnemer
daardoor direct of indirect ontstaan.
Artikel 8. Geheimhouding
1. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de
uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van
vertrouwelijke aard die partijen aan elkaar ter beschikking stellen en de door verwerking daarvan verkregen
resultaten.
ALGEMENE VOORWAARDEN – Zwiers & Kroezen VOF
december 2017
2. De ter beschikking gestelde informatie wordt niet aangewend voor een ander doel dan waarvoor zij werd
verkregen, tenzij hiervoor toestemming is gegeven.

Artikel 9. Intellectuele eigendom
1. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de
Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering
van een Overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover
hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om producten die voortvloeien uit de Werkzaamheden van
Opdrachtnemer, al dan niet met inschakeling van derden, zonder toestemming van Opdrachtnemer aan
derden te verstrekken, te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren.
3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan (hulpmiddelen van) die producten aan derden ter hand te stellen.
Artikel 10. Betaling
1. Betaling van het factuurbedrag door Opdrachtgever dient te geschieden binnen de overeengekomen
termijnen, doch in geen geval later dan 14 dagen na factuurdatum, in Euro, ten kantore van Opdrachtnemer of
door middel van stortingen ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en, voor zover de
betaling betrekking heeft op Werkzaamheden, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.
Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren.
2. Indien Opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader
overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Opdrachtnemer, zonder dat
een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag Opdrachtgever over het
gefactureerde bedrag de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele
voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van Opdrachtnemer.
3. Opdrachtnemer heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats
in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van
de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot
betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling
aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de
opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
4. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Opdrachtnemer verschuldigde.
Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die
geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om
de betaling van een factuur om een andere reden op te
schorten.
5. Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn
voor rekening van Opdrachtgever, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling
overtreffen.
Indien de Opdrachtgever niet een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of
bedrijf worden de buitengerechtelijke kosten vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag, met
een minimum van € 250,-.
6. indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer
daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat deze (aanvullende)
zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde
zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering
van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit
welken hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
7. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voorzover de Werkzaamheden ten
behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het
factuurbedrag.
Artikel 11. Kosten verschuldigd door Opdrachtgever
1. Indien Opdrachtgever de overeengekomen Werkzaamheden niet wenst te laten uitvoeren door
Opdrachtnemer, ongeacht de omstandigheden, zullen partijen samen proberen een nieuwe afspraak te
plannen.
2. Indien de afzegging van Opdrachtgever geschiedt binnen één maand voor de overeengekomen datum van
uitvoering, is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer de volgende kostenvergoeding verschuldigd:
ALGEMENE VOORWAARDEN – Zwiers & Kroezen VOF
december 2017
• a) Bij opzegging gelegen één maand voor de overeengekomen datum een percentage van vijftien
procent (15%) van het totale
factuurbedrag;
• b) Bij opzegging gelegen tussen één maand en twee weken voor de overeengekomen datum een
percentage van dertig procent
(30%) van het totale factuurbedrag;
• c) Bij opzegging gelegen tussen veertien dagen en de overeengekomen datum een percentage van
vijftig procent (50%) van het
totale factuurbedrag;
3. Door Opdrachtnemer gemaakte kosten in het kader van de oorspronkelijk overeengekomen werkzaamheden
kunnen worden
doorberekend aan Opdrachtgever.

Artikel 12. Overmacht
1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien hij
daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, iedere tekortkoming welke niet aan
Opdrachtnemer kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de
wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
3. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Opdrachtnemer in geval van overmacht recht
om, naar eigen keuze, de uitvoering van de dienst op te schorren, dan wel de Overeenkomst zonder
rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan Opdrachtgever mee te delen en zulks
zonder dat Opdrachtnemer gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
4. Voorzover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst
inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te
komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te
voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 13. Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is
van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Overeenkomst.
2. Opdrachtnemer is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor enig lichamelijk letsel, opgelopen door personen
betrokken bij de Werkzaamheden, dan wel opgelopen door derden als gevolg van het niet juist uitvoeren van
geleerde handelingen door personen die betrokken waren bij de Werkzaamheden.
3. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Hieronder wordt uitsluitend verstaan de
redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking
heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de
gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de Overeenkomst te laten beantwoorden en redelijke kosten,
gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben
geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is niet
aansprakelijk voor indirecte schade bij Opdrachtgever of derden, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde
winst, gemiste besparingen en schade door stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van
Opdrachtgever.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van
een handelen of nalaten van door Opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen (werknemers van
Opdrachtnemer daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met Opdrachtnemer
verbonden organisatie.
5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van Bescheiden tijdens vervoer of tijdens
verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever,
Opdrachtnemer of derden. Tijdens de uitvoering van de Overeenkomst kunnen Opdrachtgever en
Opdrachtnemer door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren. Opdrachtgever en
Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van
hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder -maar niet beperkt
tot- schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij aflevering van elektronische communicatie door
derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van
elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het
ALGEMENE VOORWAARDEN – Zwiers & Kroezen VOF
december 2017
telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen. Zowel
Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden
doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. De data-uittreksels uit de
computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender
verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.
6. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag van maximaal tweemaal de factuurwaarde
van de
Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
7. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat volgens de
aansprakelijkheidsverzekeraar van Opdrachtnemer voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd
met het eventueel door Opdrachtnemer uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico. Indien, om
welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering
overgaat, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot de waarde als genoemd in het voorgaande
lid.
8. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever
ongedaan te maken of
te beperken door herstel of verbetering.
9. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, welke direct of indirect met de
uitvoering van de
Overeenkomst samenhangen. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer in het bijzonder tegen vorderingen
van derden wegens
schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft
verstrekt.
10. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle mogelijke aanspraken van derden, voor het geval
Opdrachtnemer op grond van de wet gedwongen is de opdracht terug te geven en/of gedwongen wordt
medewerking te verlenen aan overheidsinstanties, welke gerechtigd zijn gevraagd dan wel ongevraagd,
informatie te ontvangen welke Opdrachtnemer in de uitoefening van de opdracht van Opdrachtgever of
derden heeft ontvangen. Indien Opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, is
Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zowel in als buiten rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te
doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in het nemen
van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te
gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van
Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.
11. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is
aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 14. Vervaltermijn
Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden
van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van Werkzaamheden
door Opdrachtnemer, in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs
bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. Deze termijn betreft niet de mogelijkheid om een
klacht in te dienen bij de daartoe aangewezen instantie(s) voor de klachtbehandeling en/of de Raad voor Geschillen.

Artikel 15. Opschorting en ontbinding
1. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de
afgifte van Bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot het moment dat alle opeisbare
vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan. Opdrachtnemer mag de verplichting tot afgifte van
Bescheiden pas weigeren nadat een zorgvuldige belangenafweging heeft plaatsgevonden.
2. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te
ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig
nakomt, na het sluiten van de Overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede
grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij
het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn
verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging
aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de
Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
3. Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen
welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins
ALGEMENE VOORWAARDEN – Zwiers & Kroezen VOF
december 2017
omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in
redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.
4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever
onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn
aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
5. Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot
vergoeding van schade en
kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
6. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van
de schade,
daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
7. Indien de Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze nietnakoming ontbinding
rechtvaardigt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te
ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling,
terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is
verplicht.

Artikel 16. Opzegging
1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen de Overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang door
opzegging beëindigen.
2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.
3. Indien en voor zover Opdrachtnemer de Overeenkomst door opzegging beëindigt, is hij gehouden
Opdrachtgever gemotiveerd
mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en al datgene te doen wat de
omstandigheden in het belang
van Opdrachtgever eisen.
4. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer in overleg met
Opdrachtgever
zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten Werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan
Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de Werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra
kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever is
gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Opdrachtnemer anders
aangeeft.
5. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging -indien
en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven- ten laste van de Opdrachtgever, van
schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen
kan beschikken, staat het Opdrachtnemer vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te
zeggen dan wel de order of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van
enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever zijn in
dat geval onmiddellijk opeisbaar.
6. 6. Indien Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, zullen de Werkzaamheden die
werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan-,
afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de Overeenkomst gereserveerde arbeidstijd,
integraal aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
Artikel 17. Vindplaats en wijziging algemene voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57038686.
2. Op verzoek van Opdrachtgever wordt een schriftelijk exemplaar van deze algemene voorwaarden kosteloos
toegezonden. Tevens zijn de algemene voorwaarden op www.zwiersenkroezen.nl te raadplegen.
3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie casu quo de versie zoals die gold ten tijde van het
totstandkoming van de rechtsbetrekking met Opdrachtnemer.
4. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Bel ons